Személyes adatok védelme, adatvédelmi és biztonsági elkötelezettség

Felülvizsgálat dátuma: 2018. április 16.


A jelen Adatvédelmi Irányelv (az „Irányelv”) a bioMérieux SA vállalatra vonatkozik, melynek bejegyzett székhelye: 69280 Marcy l’Etoile, France, illetve a bioMérieux SA tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló bioMérieux jogi személyekre (a továbbiakban együttesen: „bioMérieux”, vagy „bioMérieux csoport”).

A jelen Irányelv értelmezésében az Önnel kapcsolatba hozható bármilyen adatot, valamint az adatból levonható, Önre vonatkozó következtetéseket személyes adatnak nevezi (a továbbiakban: „személyes adatok”).

Ez az Irányelv tájékoztatást tartalmaz továbbá arra vonatkozóan, hogy a bioMérieux mikor továbbítja az Ön személyes adatait a bioMérieux csoporton belül és harmadik feleknek (például a adatfeldolgozók részére).

Ez az Irányelv annak érdekében lett megalkotva, hogy a bioMérieux szigorú adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokat alkalmazzon a személyes adatok kezelésére vonatkozóan, amivel védje az Ön személyiségi jogait, és személyes adatait a tisztességesség és átláthatóság követelményével összhangban kezelje. Ezzel összefüggésben, valamint a kötelezettségvállalásának biztosítása érdekében a bioMérieux a vonatkozó rendeletnek megfelelően kijelölt egy adatvédelmi tisztviselőt:

 

Név: Yves Raisin

Cím: bioMérieux, 376 Chemin de l'Orme, 69280 Marcy-l'Étoile, Franciaország

Telefon: +33 (0)4 78 87 21 42

email: PrivacyOfficer@biomerieux.com.

Milyen típusú személyes adatokat kezel a bioMérieux?

Az Ön személyes adatairól a bioMérieux az Ön tájékoztatása alapján (például a bioMéreiux Weboldalán valamelyik űrlap kitöltésével), illetve – amennyiben azt jogszabály lehetővé teszi – harmadik személyek tájékoztatása alapján (például az Ön munkáltatója vagy tanácsadója vagy egy külső szolgáltató által, akit a bioMérieux üzleti tevékenysége végzésének támogatására vesz igénybe) szerez tudomást. Személyes adatairól a bioMérieux tudomást szerezhet abban az esetben is, ha nyilvánosan hozzáférhetők.

Személyes adatokról a bioMérieux úgy is tudomást szerezhet, hogy azokat a közvetlenül a bioMéreiux-el vagy másokkal való érintkezése során észleli vagy áttételesen kap ilyen személyes adatokat (például partnerektől, közös adatkezelőktől vagy alvállalkozóktól, akik a bioMérieux megbízásából esetlegesen részt vehetnek az adatkezelési tevékenységekben).

A bioMérieux által kezelt személyes adatok közé tartozhatnak a következők: keresztnév, vezetéknév, e-mail cím. Bizonyos körülmények között ebbe a körbe tartozhatnak a személyes adatok egyéb, különleges típusai is azért, mert a személyes adatok kezelésének időpontjában vagy valamely szerződés keretében Ön korábban kifejezetten hozzájárult személyes adatainak kezeléséhez, illetve azért, mert a bioMérieux-t terhelő jogszabályi követelmények azt előírják.

Az adatkezelés jellege és célja

A személyes adatait a bioMérieux abból a célból kezeli, hogy tájékoztassa Önt a bioMérieux termékeire, szolgáltatásaira és rendezvényeire vonatkozó ajánlatokról és hírekről.

Ha semmilyen marketinganyagot nem szeretne a továbbiakban kapni a bioMéreiux-től, kattintson a tájékoztató űrlapon szereplő leiratkozás lehetőségre, vagy küldje el kérését e-mailben a következő címre webmaster@biomerieux.com.

A személyes adatok címzettje

A fentiekben rögzített valamelyik adatkezelési cél elérése érdekében személyes adatai továbbításra kerülhetnek a bioMérieux csoportnak és/vagy olyan harmadik személyeknek, akik a bioMérieux csoportnak szolgáltatásokat nyújtanak.

A jogszabály, vagy hatósági határozat előírhatja továbbá a bioMérieux részére, hogy az illetékes hatóságnak, vagy bírósági eljárással összefüggésben kiadja személyes adatait.

A személyes adatok védelme

A bioMérieux minden szükséges biztonsági intézkedés meghozatalával védi személyes adatait az elvesztés, lopás és visszaélés ellen, illetve illetéktelen hozzáférés, nyilvánosságra kerülés, módosítás és megsemmisülés ellen, ideértve az adminisztratív, technikai, szervezeti és fizikai intézkedéseket is.

A bioMéreiux a személyes adatok kézhezvétele után minden indokoltan szükségesnek tartott biztonsági intézkedést megtesz.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A bioMérieux mindent megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a birtokában lévő személyes adatok:

 • gyűjtése világosan meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból, az azt követő adatkezelés pedig ezen célokkal összhangban történjen;
 • az adatok kezelése tisztességesen, megfelelő jogalap alapján és az érintettre (egyénre) nézve átlátható módon történjen;
 • az adatkezelés céljának/céljainak elérése szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek, és a szükségesre korlátozódjanak („adattakarékosság");
 • a kezelt adatok pontosak, szükség esetén pedig naprakészek legyenek;
 • a kezelt adatok tárolása olyan formában történjen, amely az érintett(ek) azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljának/céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;
 • az adatkezelés oly módon történjen, hogy garantálja a megfelelő biztonságot;
 • személyes adatok továbbítása az egyik országból a másikba csak (i) az Európai Bizottság által kiadott megfelelőségi határozat vagy (ii) megfelelő garanciák alapján történjen. 

Gyermekek személyiségi jogainak védelme

A bioMérieux kiemelt figyelmet fordít a gyermeket személyes adatainak védelmére. A bioMéreiux alapelve ,hogy 16 év alatti személy személyes adatait lehetőség szerint nem kezeli, kivéve, ha szakmai szolgáltatások nyújtása keretében történik.

Megőrzési időszak

A PrivacyOfficer@biomerieux.com címre küldött törlési kérelem hiányában a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban a bioMéreiux az alábbi időtartamig őrzi meg meg az Ön személyes adatait: (i) amíg a vonatkozó tevékenységhez vagy művelethez szükséges; (ii) a jogszabályban előírt iratmegőrzési idő; (iii) az elévülési idő vége, amíg a vonatkozó tevékenység vagy szolgáltatás vonatkozásában esetlegesen per vagy megkeresés kezdeményezhető. Az említett időszak lejárata után a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint a bioMérieux törli a személyes adatokat.

Természetes személyek jogai

Az európai és a magyar jogszabályokkal összhangban minden természetes személy jogosult a személyes adatait kezelő bioMérieux tekintetében gyakorolni a következő jogokat:

 • Tájékoztatás kérése, hogy a személyes adatai tekintetében történik-e adatkezelés, és ha igen, milyen célból;
 • Hozzáférés a személyes adataihoz, illetve a személyes adatok helyesbítésének, kiegészítésének vagy törlésének, illetve az adatkezelés korlátozásának kérése;
 • Tiltakozás az adatkezelés ellen, illetve a személyes adatok hordozhatóságának kérelmezése;
 • A bioMérieux számára adott, adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása bármikor;
 • A csoport adatvédelemért felelős vezetőjének azonnali tájékoztatása, ha a személyes adatai elvesztek, vagy visszaéltek velük (jogellenes adatkezelés)
 • Személyes adatainak védelmével kapcsolatos kérdéseivel megkeresheti a bioMérieux adatvédelmi tisztviselőjét.

Ha bármelyik jogát gyakorolni kívánja, vagy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban bármilyen további kérdése van, küldje el kérését a következő címre PrivacyOfficer@biomerieux.com.

Ezeket az elérhetőségeket igénybe veheti akkor is, ha az adatainak védelmével kapcsolatban panaszt szeretne benyújtani a bioMérieux-höz.

A panasz benyújtásához való jog

Ha nem elégedett azzal, ahogy az Ön személyes adatait a bioMérieux kezeli, vagy a  benyújtott adatvédelmi kérés vagy kérdés nem vezetett eredményre, Önnek joga van ahhoz, hogy panaszt tegyen az Unió adatvédelmi hatóságnál („DPA”).

Ha szeretné, hogy a DPA-hoz irányítsuk, vagy ha adatvédelmi vagy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos ügyekben bármilyen kérdéssel vagy problémával szeretne hozzánk fordulni, keressen bennünket a következő címen: PrivacyOfficer@biomerieux.com.

Az adatkezeléshez kapcsolódó jogorvoslati lehetőséggel, panasszal Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni az alábbi elérhetőségeken:

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: http://www.naih.hu

A fentieken túl a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése, valamint a tiltakozása elutasítása esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Az illetékes bíróság meghatározása kérdésében kérjük, keresse fel adatvédelmi tisztviselőnket.

Az adatvédelmi irányelv változása

Az Irányelvet a bioMéreiux rendszeresen felülvizsgálja különösen abból a célból, hogy eleget tegyen az új jogszabályok rendelkezéseinek, amelynek következtében az Irányelv rendelkezéseit a bioMéreiux megváltoztathatja.

Annak érdekében, hogy értesülhessen az Adatvédelmi Irányelv esetleges változásainak vagy aktualizálásának dátumáról, az oldal bal felső sarkában módosítani fogjuk a dátumot, így az a módosítás vagy aktualizálás dátumát fogja mutatni. A módosított vagy megváltoztatott új adatvédelmi irányelv ettől a felülvizsgálati dátumtól lesz érvényes. Ezért azt tanácsoljuk, hogy a nyilatkozat rendszeres ellenőrzésével tájékozódjon arról, hogyan védi a bioMérieux az Ön személyes adatait.

 

Letöltés

Pioneering diagnostics